Budownictwo

DSC_0022Studia inżynierskie stacjonarne I stopnia na kierunku Budownictwo trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent studiów uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera i może ubiegać sie o przyznanie uprawnień budowlanych, po uzyskaniu niezbędnej praktyki zawodowej i zdaniu odpowiednich egzaminów przed Okręgowa Komisją Egzaminacyjną Izby Inżynierów Budownictwa.
W Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, na kierunku Budownictwo realizowane są projekty unijne, w czasie trwania których studenci są objęci różnorodnym wsparciem głównie poprzez upraktycznienie procesu kształcenia
i powiązaniu go z rynkiem pracy.

Na kierunku Budownictwo oferowane są następujące specjalności*:

– Budownictwo Ogólne

– Odnawialne źródła energii w budownictwie

Specjalność “Budownictwo ogólne” przygotowuje specjalistów z zakresu ogólnie rozumianego budownictwa, umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, umiejętności z zakresu projektowania, kosztorysowania. Przykładowe realizowane przedmioty: Budownictwo energooszczędne i pasywne, Dokumentacja budowlana, Eksploatacja i remonty budynków, Prefabrykacja elementów sprężonych i żelbetowych, Trwałość i ochrona konstrukcji budowlanych, Podstawy budownictwa przemysłowego, Prawo budowlane.

Specjalność „Odnawialne źródła energii w budownictwie” natomiast przygotowuje studentów z zakresu budownictwa energooszczędnego, pasywnego, wiedza poszerzona jest o zagadnienia obejmujące: certyfikację energetyczną, niekonwencjonalne źródła energii wraz z energooszczędnymi instalacjami. Przykładowe realizowane przedmioty: Budownictwo energooszczędne i pasywne, Odnawialne źródła energii, Energooszczędne systemy grzewcze, Energooszczędne systemy wentylacji i klimatyzacji, Certyfikacja energetyczna budynków, Termomodernizacja budynków, Finansowanie i prawne podstawy wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Ważnym aspektem jest poznanie na obydwu specjalnościach zagadnień związanych z budownictwem energooszczędnym.

Na wszystkich specjalnościach główny nacisk położony jest na przedmioty kierunkowe i specjalistyczne. Studenci nabywają umiejętności łączenia dostępnych technik w budownictwie z dostępnymi narzędziami komputerowymi pozwalającymi wykorzystać w pełni programy graficzne, programy do obliczeń i połączyć wszystko z wiedzą teoretyczną uwzględniającą współczesne potrzeby budownictwa.

Dopełnieniem wykształcenia uzyskiwanego przez studentów na kierunku Budownictwo jest dobre poznanie nowoczesnych narzędzi informatycznych mających zastosowanie w budownictwie, znajomość języka obcego na wysokim poziomie  oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym.

* – specjalność do wyboru; warunek realizacji: min 15 osób