Sylwetka absolwenta

budownictwo2012Koncepcja kształcenia w zakresie specjalności na kierunku „budownictwo” dotyczy studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Program studiów inżynierskich zapewnia realną szansę uzyskania uprawnień budowlanych przez absolwentów – po zdobyciu wymaganej praktyki w zawodzie, zgodnej z ukończoną specjalnością. Etatowe zatrudnienie doktorów i profesorów z zakresu budownictwa, posiadających praktyczne doświadczenie zawodowe, potwierdzone m.in. posiadanymi uprawnieniami budowlanymi, stanowi gwarancję, że poziom kształcenia zawodowego w Państwowej  Szkole Wyższej im Papieża Jana Pawła II będzie wysoki. Udział pracowników Politechniki Lubelskiej w kształceniu studentów zapewni ponadto wysoki poziom teoretyczny.

Absolwent kierunku „Budownictwo” przygotowany jest do budowy i eksploatacji obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego. Posiada umiejętności organizowania procesu inwestycyjnego, prowadzenia remontów i oceny stanu technicznego budynków. Absolwenci posiadają podstawowe umiejętności projektowania i realizacji /nadzoru budowlanego/ obiektów budownictwa ogólnego. Program studiów odpowiada w zakresie przedmiotów technicznych tzw. programowi minimum, określonemu przez MNiSW na kierunku „Budownictwo” dla poziomu studiów inżynierskich. Absolwenci kierunku „Budownictwo” mogą ubiegać się o przyznanie uprawnień budowlanych, po uzyskaniu niezbędnej praktyki zawodowej i zdaniu odpowiednich egzaminów przed okręgową komisją kwalifikacyjną Izby Inżynierów Budownictwa.

Program ukończenia studiów inżynierskich umożliwia ponadto podjęcie uzupełniających studiów magisterskich w uczelniach państwowych. Absolwenci przygotowani są także do pracy w gminach wiejskich, urzędach miejskich, powiatowych i wojewódzkich – na stanowiskach wymagających kwalifikacji w zakresie budownictwa. W czasie studiów i wykonywania pracy dyplomowej zdobywają umiejętności rozwiązywania regionalnych problemów, wykorzystania materiałów miejscowych, rozwoju produkcji materiałów budowlanych, oraz budownictwa zapewniającego rozwój turystyki i infrastruktury technicznej, transportu (w tym rolniczego).

Absolwenci posiadają wiedzę w zakresie budownictwa powszechnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień w przemyśle materiałów budowlanych i w czasie realizacji budowy oraz oceny stanu technicznego budynków, wykonywania remontów i modernizacji, nowoczesnych materiałów i technologii robót wykończeniowych, uwzględniających aspekty użytkowe i estetyczne.
Zajęcia realizowane będą przy zastosowaniu metod nauczania adekwatnych do danego przedmiotu, ze szczególnym naciskiem położonym na ich aktywny charakter. Poza przekazywaniem wiedzy w formie wykładu, studenci nabywać będą umiejętności jej stosowania w konkretnych sytuacjach zawodowych poprzez ćwiczenia w pracowniach i laboratoriach (komputerowych, językowych, etc.).
Duży nacisk będzie położony również na kształtowanie postaw oraz cech osobowych przyszłego absolwenta.
W trakcie nauki stosowane będą następujące metody dydaktyczne:
– wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz zajęcia projektowe z przedmiotów mających charakter teoretyczny i praktyczny;
– zajęcia w pracowniach prowadzone w formie, dyskusji, gier symulacyjnych, analiz sytuacji, etc.;
– seminaria z udziałem znanych specjalistów (również z zewnątrz) praktyki zawodowe, konserwatoria;