Sylwetka absolwenta

budownictwo2012Koncepcja kształcenia na kierunku budownictwo dotyczy studiów stacjonarnych. Program studiów inżynierskich zapewnia realną szansę uzyskania uprawnień budowlanych przez absolwentów – po zdobyciu wymaganej praktyki w zawodzie, zgodnej z ukończoną specjalnością. Etatowe zatrudnienie doktorów i profesorów z zakresu budownictwa, posiadających praktyczne doświadczenie zawodowe, potwierdzone m.in. posiadanymi uprawnieniami budowlanymi, stanowi gwarancję, że poziom kształcenia zawodowego w Państwowej Szkole Wyższej im Papieża Jana Pawła II będzie wysoki. Udział pracowników Politechniki Lubelskiej i Politechniki Białostockiej w kształceniu studentów zapewni ponadto wysoki poziom teoretyczny.

Absolwent kierunku budownictwo przygotowany jest do realizacji procesu budowy i eksploatacji obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego. Posiada umiejętności organizowania procesu inwestycyjnego, prowadzenia remontów i oceny stanu technicznego budynków. Absolwenci posiadają podstawowe umiejętności projektowania i realizacji oraz nadzoru budowlanego obiektów budownictwa ogólnego. Absolwenci kierunku budownictwo mogą ubiegać się o przyznanie uprawnień budowlanych, po uzyskaniu niezbędnej praktyki zawodowej i zdaniu odpowiednich egzaminów przed okręgową komisją kwalifikacyjną Izby Inżynierów Budownictwa.

Absolwenci przygotowani są do pracy w gminach wiejskich, urzędach miejskich, powiatowych i wojewódzkich – na stanowiskach wymagających kwalifikacji w zakresie budownictwa. W czasie studiów i wykonywania pracy dyplomowej zdobywają umiejętności rozwiązywania regionalnych problemów, wykorzystania materiałów miejscowych, rozwoju produkcji materiałów budowlanych, oraz budownictwa zapewniającego rozwój turystyki i infrastruktury technicznej, transportu (w tym rolniczego).

Absolwenci posiadają wiedzę w zakresie budownictwa powszechnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień w przemyśle materiałów budowlanych i w czasie realizacji budowy oraz oceny stanu technicznego budynków, wykonywania remontów i modernizacji, nowoczesnych materiałów i technologii robót wykończeniowych, uwzględniających aspekty użytkowe i estetyczne.
Zajęcia realizowane są przy zastosowaniu metod nauczania adekwatnych do danego przedmiotu, ze szczególnym naciskiem położonym na ich praktyczny charakter. Poza przekazywaniem wiedzy w formie wykładu, studenci nabywają umiejętności jej stosowania w konkretnych sytuacjach zawodowych, prowadzących do rozwiązywania praktycznych problemów.
Duży nacisk jest położony również na kształtowanie kompetencji społecznych, postaw oraz cech osobowych przyszłego absolwenta.
W trakcie nauki stosowane są następujące metody dydaktyczne:
– wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz zajęcia projektowe z przedmiotów kształtujących umiejętności praktyczne;
– zajęcia w pracowniach prowadzone w formie, dyskusji, gier symulacyjnych, analiz sytuacji, etc.;
– seminaria z udziałem znanych specjalistów (również z zewnątrz), praktyki zawodowe, konserwatoria.